04 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ 10/12/2019

 

Đây là một trong những thay đổi quan trọng của Nghị định 79/2019/NĐ-CP ban hành ngày 26/10/2019 sửa đổi quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định 45 năm 2014 của Chính phủ.

Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79 liệt kê các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể:

  • Người có công với cách mạng;
  • Hộ ghèo;
  • Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;
  • Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Trước đây, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Như vậy, từ 10/12/2019, Nghị định 79 có hiệu lực sẽ bãi bỏ hoàn toàn quy định nêu trên. Do đó, chỉ có các đối tượng đã được nêu trên sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ được trả nợ dần trong 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong 05 năm này.

Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất được ghi trong giấy chứng nhận thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

_________
NHÀ ĐẤT AN TIẾN – 359 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi
ĐT: 02553817579