TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI XIN PHÉP NĂM 2021

Chuyển mục đích sử dụng đất thường theo hướng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Hiện nay, pháp Luật quy định chặt chẽ về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và dưới đây là 07 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép 

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm:

07 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

1. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

2. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

3. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

4. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

5. Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng Đất sang phi nông nghiệp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

6. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất;

7. Chuyển đất xây dựng công trình nghiệp vụ, sử dụng đất vào công cộng mục tiêu có mục tiêu kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, xây dựng công trình công nghiệp sang đất nền sản xuất phi nông nghiệp.

___________

VP: 359 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi

ĐT: 0255 381 75 79