BẢNG GIÁ ĐẤT MỚI NHẤT TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ NĂM NĂM (2020-2024)

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019 về khung giá đất, UBND các tỉnh xây dựng bảng giá đất của địa phương áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024. Dưới đây là bảng giá đất mới nhất tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ năm năm (2020 – 2024), Quý khách hàng thảm khảo 

Tệp đính kèm: 

Bảng giá đất năm 2020-2024