CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh Bất động sản là việc đầu tư vốn vào một Bất động sản nào đó với mục đích là để sinh lợi nhuận. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã được hình thành và phát triển để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Vậy, kinh doanh bất động sản cần tuân thủ những quy định nào?

Các hành vi bị cấm trong kinh doanh Bất động sản: