Các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được công nhận quyền sở hữu cấp sổ đỏ

 

Bất Động Sản – tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình xây dựng…sẽ được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên, theo quy định còn có những trường hợp tài sản gắn liền với đất không được công nhận quyền sở hữu cấp Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013 quy định, tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 Như vậy, theo khoản 1 Điều 104 Luật đất đai năm 2013, tài sản gắn liền với đất bao gồm 4 loại tài sản là:

 – Nhà ở.

– Công trình xây dựng khác.

– Rừng sản xuất là rừng trồng.

– Cây lâu năm.

Tài sản gắn liền với đất được cấp Nhà nước công nhận quyền sở hữu và được cấp chung cùng Sổ đỏ khi đó là tài sản đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp Sổ đỏ, mặt khác nó phải thuộc quyền sở hữu của người đề nghị được cấp Sổ đỏ. Cụ thể về điều kiện cấp sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất các bạn theo dõi chi tiết tại Điều 31 (đối với nhà ở), Điều 32 (đối với công trình xây dựng), Điều 33 (đối với rừng sản xuất là rừng trồng), Điều 34 (đối với cây lâu năm) của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Những tài sản gắn liền với đất không được cấp Sổ đỏ Theo Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Một là, tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ.

Hai là, nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính.

Ba là, tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bốn là, nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Sổ đỏ.

Năm là, tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp.

Sáu là, tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể: – Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở (Theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). – Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho công trình xây dựng khác (Theo Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Bẩy là, tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

___________ 

VP: số 359 Nguyễn Du, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi

ĐT: 02553817579