THÔNG TƯ SỐ 09/2021/TT-BTNMT NGÀY 30/6/2021 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01/09/2021, cụ thể:

Xem chi tiết và tải file tại đây! 09_2021_TT-BTNMT